Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess

Arbetsuppgifter och rutiner

 

Förskola 1-5 år

I förskolan kommer du arbeta tillsammans med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger. Varje förskola har en ansvarig förskolechef.

När du kommer till förskolan/fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn utan måste överblicka hela barngruppen. Tänk särskilt på detta vid utomhusvistelse. Det krävs lyhördhet, engagemang och stort ansvarskännande och att du kan samarbeta i arbetslaget.

Vi är ute varje dag i alla väder, "kläder efter väder".

Om du känner att det vore lärorikt att hälsa på, kan du på egen hand kontakta en förskola/fritidshem.

Grundskolan

I grundskolan kommer du arbeta tillsammans med lärare, elevassistenter och även fritidspedagoger. Varje skola har en ansvarig rektor. 

Förskoleklass och skolår 1-5/6

I förskoleklassen och upp till åk 5/6 möter du barn/elever i åldrarna 6-12 år. Du ska kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.

Kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget.

Vara bra på att skapa relationer med barn/elever, vara lyhörd för deras behov och kunna ta ett vuxenansvar, kunna sätta gränser.

Kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.

Uppträda omdömesfullt och följa skolans regler, komma i tid osv.

Skolår 6/7-9

Ämnen som förekommer på en 6-9 skola: Svenska, engelska matematik, historia, religion, samhällskunskap, geografi, fysik, biologi, kemi, teknik, tyska, engelska, spanska, trä och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa, bild, musik. Dessutom kan varje skola ha lokala ämnen.

Du ska kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.

Kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget. Ha grundläggande kunskaper inom de ämnen som du meddelat att du kan undervisa i.

Vara bra på att skapa relationer med tonåringar, vara lyhörd för deras behov men samtidigt ta ett vuxet ansvar och kunna sätta gränser.

Kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.

Vara en förebild för ungdomarna och uppträda omdömesfullt, följa skolans regler, komma i tid osv.

Fritidshem

I fritidshemmet kommer du arbeta tillsammans med fritidspedagoger och elevassistenter. Alla fritidshem arbetar olika. Oftast finns en informationspärm som beskriver hur dagsrutinerna ser ut och vilka regler som gäller. (Det kan vara svårt för personalen att hinna introducera nya vikarier).

Att vikariera på ett fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. En viktig del i fritidspedagogens arbete är att stödja barnens utveckling. På ett fritidshem kan barnen umgås med sina kamrater och få möjlighet att utveckla sina intressen. Fritidspedagoger ger barnen möjlighet att delta i olika aktiviteter som till exempel att snickra, måla, idrotta eller spela teater. Som fritidspedagog leder och anordnar man de olika fritidsaktiviteterna.

Kunna samarbeta i arbetslagen.

När du kommer till fritidshemmet är det viktigt att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn utan måste överblicka hela gruppen. Tänk särskilt på detta vid utomhusvistelse. Det krävs lyhördhet, engagemang och stort ansvarskännande.

Vi är ute en hel del så "kläder efter väder" rekommenderas.

Fritidshemmen öppnar innan skoldagen börjar och därför kan det finnas arbetspass där du ska arbeta det "tidiga" respektive "sena" arbetspasset. Det kan förekomma att du är ensam på fritidshemmet till en början och tar emot alla barn/elever på morgonen, resp stänger fritidshemmet på kvällen.

Pricka av de barn/elever som kommer och går.

Komma i tid.

Om du känner att det vore lärorikt att hälsa på, kan du på egen hand kontakta ett fritidshem.

Grundsärskolan

I särskolan arbetar du tillsammans med andra vuxna, såsom lärare, specialpedagoger och elevassistenter. Alla grundsärskolor har en ansvarig rektor.

Du ska kunna skapa goda relationer med barn/elever.

Vara lyhörd för deras behov och kunna sätta gränser.

Det är ett roligt, praktiskt och kreativt arbete som också innefattar en
del omvårdnad.

För mer information kan du kontakta varje särskola.
Ängabo särskola: Susanna Wennerström 0734 14 24 88
Östlyckans särskola: Bobby Svenningsson 0734-14 22 92
Nolhaga särskola: Eva-Marie Mattsson tfn 0734 14 24 92
Noltorps särskola: Camilla Ekberg tfn 0322-174 71

Sekretess och tystnadsplikt

Med hänsyn till skyddet för enskilds personliga förhållande, enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 23 §1,2.

Huvudregeln i barnomsorg och skola är att verksamheten skall vara öppen för insyn.

Denna öppenhet begränsas dock av att all personal som medverkar i arbetet har tystnadsplikt i vissa fall och att vissa handlingar är hemliga.

I ditt arbete, inom barnomsorg och skola, kommer du att komma i nära kontakt med barn och vuxna. Dessa personer har, enligt sekretesslagen, rätt till skydd för sin personliga integritet.

Tystnadsplikten gäller utåt, mot privatpersoner och andra myndigheter, men även inom verksamheten, t ex mellan förskoleverksamhet och skola.

Det är viktigt att du respekterar sekretesslagens bestämmelser och att du uppträder så att känsliga uppgifter om barn/ungdomar och deras närstående inte förs vidare till obehöriga.

Tystnadsplikten gäller hela livet och brott mot tystnadsplikten kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år.