Varje barns rätt till kommunikation

TAKK inom förskola och skola i Alingsås kommun 

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). I förskolans läroplan står det att förskollärarens ansvar är att ge barnen stimulans och utmaningar i sin språk- och kommunikationsutveckling. Skolans läroplan säger att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Många barn och elever har behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga. En form av AKK är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Enligt språkforskningen hjälper tecken alla barn i deras språkutveckling. Det underlättar barnets språkförståelse och ger ökade möjligheter att själv kunna uttrycka sig.

Varför TAKK? → Därför TAKK

Tecken blir tillgängligt för barn då de vuxna använder TAKK under hela dagen. Barn får då de verktyg som de behöver för att kunna kommunicera med sina kamrater och med andra i sin omgivning. Blir det naturligt att använda tecken, blir förutsättningarna större för barnet att bli delaktig i gemenskapen, visa sina förmågor och utveckla sin fulla potential.

Bakgrund till projektet

Det finns goda exempel i Alingsås Barn- och ungdomsförvaltning där TAKK används hela tiden och där pedagogerna har sett hur barnets kommunikation och språkutveckling går framåt. Ändå används TAKK mest i fasta situationer som exempelvis samling, vid måltider, toalettbesök och i kapprummet. Målet är att det finns med i all verksamhet under en dag, i alla samspelssituationer. De vuxna som omger barnet ligger hela tiden steget före och lockar barnet vidare i sin inlärning av ord och kommunikation.

Idén om TAKK-kommunikatörer (TAKK-K) väcktes; att låta inspirerande, TAKK-kunniga pedagoger i Alingsås fungera som modeller för personal på olika förskoleavdelningar, förskole- och skolklasser.

Genomförande

Projektet ”Varje barns rätt till kommunikation” har pågått under 2016-2018, finansierat av projektmedel från SPSM. Bakgrunden till projektet är alla barns och elevers rätt att få utveckla sina möjligheter att kommunicera. Målgruppen är barn och elever med språkstörning, tal-/språkförsening, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, barn med annat modersmål, hörselnedsättning m.m.

Åtta TAKK-K har varje vecka besökt två grupper vardera. I dessa grupper finns barn med extra behov av att få utveckla sin kommunikation. TAKK-K följer verksamheten och tecknar hela tiden. Parallellt erbjuds personalgrupperna TAKK-utbildning. Kommunikatörerna träffas regelbundet för handledning och erfarenhetsutbyte.

Tre filmklipp från våra verksamheter

  • TAKK-kommunikatör Jenny inspirerar till TAKK:ande vid lek ute på gården.
  • Memoryspel i en förskoleklass. TAKK-kommunikatör Pernilla tecknar och de andra hakar på.
  • I pysselhörnan finns TAKK-kommunikatör Annika med som en förebild för pedagogen, men väcker också barnen intresse för TAKK.

TAKK-kommunikatörernas uppdrag 

  • Inspirera personalen att använda den kunskap de redan har i TAKK
  • Vara en modell och tillsammans med personalen teckna hela tiden när de är ute i verksamheten
  • Ge kunskap om varför det är hjälpsamt att använda TAKK
  • Synliggöra vad som händer i barngruppen när alla vuxna använder tecken
  • Visa på hur TAKK kan underlätta kommunikation mellan vuxna och barn, samt barnen emellan 

Vad säger personalen? 

”Vi pedagoger känner oss mer inspirerade att använda TAKK i det pedagogiska samtalet med barnen”

”Att använda TAKK har blivit en naturlig del av vårt pedagogiska arbete på förskolan”

”Mycket bra att få inspiration och roligt att lära sig mer”

”TAKK har blivit ett mer medvetet/naturligt inslag”

”Det är spännande att upptäcka hur lätt det går att använda TAKK med lite hjälp och pushande” 

Vill du veta mer om arbetssättet?

Kontakta Monica A Ryman på Barn- och ungdomsförvaltningen