Utökat stöd

När förskolans/skolans eller förvaltningens centrala stöd inte räcker till finns möjlighet att i samråd med dig som vårdnadshavare utöka stödet.

En sådan utökning kan, för förskolan, bestå av samverkan med bl.a landstingets hälsofrämjande logoped, BVC, habiliteringen m.fl.

 

Annnat utökat stöd kan vara:

  • SamTidigt som är förskolans/skolans samverkan med socialförvaltningen, med syfte att stödet för ditt barn samordnas och sätts in i tidigt skede och att en gemensam handlingsplan upprättas. Du som vårdnadhavare måste först ge ditt samtycke till denna samverkan. 
  • Västbus som är en gemensam överenskommelse inom Västra Götalandsregionen för samverkan kring barn och unga med sammansatt problematik, psykiatrisk, psykosocial och social. Detta är skolans samverkan med öviga partners som kan vara till hjälp och stöd för ditt barn, tex BUP, primärvård, habilitering, socialförvaltning m.fl. Syftet är att samordna stödet och att upprätta en gemensam handlingsplan. Du som vårdnadshavare måste först ge ditt samtycket till denna samverkan och du är även med och bjuder in till mötet.  

Det är förskolans/skolans förskolechef/rektor som i samråd med dig som vårdnadshavare beslutar när/om det särskilda stödet ska sättas in.

Utökad tid

Under vissa förutsättningar kan ett barn beviljas utökad tid i förskolan. Det kan handla om ett barn som har behov av tid i förskolan på grund av familjens situation. Det kan till exempel vara barn med annat modersmål än svenska eller barn vars föräldrar har en funktionsnedsättning som hindrar barnet i dess fysiska eller psykiska utveckling.

Även barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan vara berättigade till utökad tid i förskolan.

Föräldrar kan ansöka om utökad tid genom att använda avsedd blankett som finns i menyn Blanketter. Specialpedagog på förskolan utreder efter ansökan barnets stödbehov i dialog med föräldrarna. Ett skriftligt beslut skickas hem efter utredningens gång där barnet antingen beviljas eller nekas utökad tid.