Lämna synpunkt/klagomål

Denna information vänder sig till dig som är barn/elev i någon av Alingsås kommuns förskolor/skolor, vårdnadshavare med barn i förskolan/skolan/fritids eller övriga med koppling till skolans verksamheter.

Skollagen (4 kap, 8 §) säger att kommuner ska erbjuda skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Alingsås kommun arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra verksamheterna. För att skapa professionella och trygga verksamheter krävs ett fortlöpande förbättringsarbete där alla synpunkter är viktiga.  

Om du har synpunkter/klagomål på utbildningen och/eller verksamheten är det viktigt att du framför dem. Inkomna synpunkter/klagomål ska utredas och har du angivit kontaktuppgifter återkopplar ansvarig person tillbaka så snart som möjligt. 

Så här kan du gå tillväga  

  1. Vänd dig i första hand till skolans personal. Lämna din synpunkt/klagomål muntligt eller skriftligt till någon av personalen i verksamheten som kan hantera eller lämna vidare synpunkten/klagomålet till behörig person. Personen som mottagit synpunkten/klagomålet bör informera dig om hur synpunkten/klagomålet vidarehanteras. Använd gärna kommunens mall ”Lämna synpunkt/klagomål rörande barn-och ungdomsförvaltningens verksamheter/utbildning” som ni hittar här nedan. 

  2. Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna till närmast personal kan du vända dig direkt till förskolechef/rektor. 

  3. Vill du gå vidare med din synpunkt/klagomål eller vända dig direkt till Barn- och ungdomsförvaltningen kan du lämna din synpunkt/klagomål på Alingsås kommuns hemsida. Synpunkten/klagomålet hamnar i Barn- och ungdomsnämndens brevlåda som handhas av registrator. Registratorn vidarebefordrar inkommen synpunkt/klagomål till lämplig person/personer inom förvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden tar del av inkomna synpunkter/klagomål på sina sammanträden.