Styrande dokument för Stora Mellby skola

Skolan styrs av både statliga och kommunala lagar och förordningar.
Varje skola upprättar dessutom egna planer och rutiner kring olika
viktiga områden.