Så här arbetar vi på Östlyckeskolan för att eleverna ska nå målen

Eleverna vill om de kan!

Ja, visst är det så! Elever vill lyckas om de kan och får de rätta förutsättningarna. På Östlyckeskolan arbetar vi för att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. 

Den schemalagda undervisningen är grunden till lärande och till att nå målen. Du kan läsa mer om undervisningen under fliken ”Undervisning”. Utöver de ordinarie lektionerna satsar vi på:

-  Läxhjälp där eleverna efter skoldagens slut har möjlighet att göra läxor och annat skolarbete

- Tematiska arbeten, till exempel om havet i åk 8 där en exkursion till Styrsö ingår

- ”Open App”, ett yrkeslivsförberedande arbete för åk 8 och 9

När eleverna får vara med och bestämma ökar deras motivation. Under lektionstid tränas eleverna i att fatta och följa demokratiska beslut. VAD vi gör på lektionerna bestäms av det ”centrala innehållet” i varje ämne. Men HUR vi jobbar med innehållet, t ex arbetssätt och redovisningsform, kan eleverna vara med och påverka. Eleverna involveras även i beslut om den fysiska och den sociala miljön genom medverkan i klassråd och elevråd.

Studier visar att elever når framgång i sitt skolarbete om de får insikt i sitt eget lärande och möjlighet att värdera sitt arbete och sina insatser (20130919, www.bedomningforlarande.se). Därför jobbar vi med självbedömning i alla ämnen.

Elevernas trygghet och trivsel är en förutsättning för att de ska tillgodogöra sig kunskap. Östlyckeskolan är känd för god tillsyn, lustfyllda aktiviteter, ett öppet klimat och ett positivt förhållningssätt hos elever och personal. 

På Östlyckeskolan bedriver vi ett ständigt arbete för att främja lust att lära, samarbete, gemenskap och en positiv anda. Som exempel kan nämnas:

- Alltid personal i korridorer och matsal

- Olika rastaktiviteter både i korridoren och utomhus                

- Elevcafé 

- Frukostservering varje dag

- Gemensamma aulasamlingar 

- Möjlighet att delta i en kabaré ”på riktigt”

- Möjlighet att delta i hockey- och fotbollsträning som elevens val

- Trivselfrämjande aktiviteter som anordnas av Elevrådet, till exempel Vårfest, Niornas lekar och olika idrottsturneringar

- Östlyckeracet - ett femkilometerslopp där både elever och personal deltar

- Niornas avslutningsfest; logdans på Lekhuset på Nääs

Varje läsår vid skolstart presenteras skolans ordningsregler. Innehållet tydliggörs för eleverna.

Delar av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom i samtliga klasser samt skickas hem till vårdnadshavare. 

Skolan bjuder in elever och vårdnadshavare till utvecklingssamtal varje termin. Dessutom inbjuds vårdnadshavare till samråd kring olika teman.