Nolhagaskolans resultat

Här redovisar vi skolans resultat i olika undersökningar. Du kan jämföra med andra skolor på respektiv hemsidor.

Måluppfyllelse

Vi redovisar här kommunens och Nolhagaskolans meritvärde och andel behöriga till gymnasiet.

Trivselenkäten 

Årligen genomför Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen en regiongemensam enkätundersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få reda på hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Eftersom undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. Vidare ökar möjligheten att göra jämförelser mellan den egna kommunen och de övriga kommunerna inom GR och därmed kunna lära av varandra. Resultatet av undersökningen kan med andra ord ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen som helhet som för enskilda skolor. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2.