Så är arbetar vi på Ängaboskolan för att eleverna ska nå målen

Normer och världen:

Vi arbetar aktivt med att främja likabehandling. Det gör vi genom att arbeta förebyggande och ha åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta dokumenteras i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. I detta arbete förekommer kamratövningar för att stärka tryggheten, öka samhörigheten och träna barnen i det sociala samspelet.

 

Kunskaper, utveckling och lärande:

Skolan

• Genom höga och positiva förväntningar på eleverna.

• Varierade metoder och arbetssätt anpassade efter elevernas mognad och förutsättningar.

• Låta eleverna efter mognad påverka arbetssätt och innehåll.

• Väl strukturerad och planerad undervisning med ett aktivt lärarstöd och kontinuerlig formativ uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

• Tematiska arbetssätt

• Språklekar/Bornholmsmodellen, Reading recovery, matematiklekar etc.

• Årligen återkommande gemensamma aktiviteter.

• Svenska som andraspråksundervisning.

• Pedagogiska diskussioner i arbetslagen.

 

Fritidshemmet

• Bygger på barnens egna intressen och nyfikenhet och försöker utveckla och bredda deras egna idéer.

• Utnyttja leken som resurs i lärandet.

• Varierade aktiviteter ute och inne.

 

Barns och elevers ansvar och inflytande

Så här arbetar vi

• Elevernas ansvar, inflytande och delaktighet ökas successivt och anpassas efter elevernas ålder och mognad.

• Vi tränar barnen att utvärdera sina insatser och arbeten genom självvärdering och kamratresponser.

• Vi arbetar kontinuerligt med formativ bedömning av kunskaper och förmågor.

• Klass-, barn-, elev- och matråd har regelbundna möten. Utvecklingssamtal genomförs två gånger per läsår. Under vårterminens samtal skrivs IUP ( individuell utvecklingsplan) och skriftliga omdömen.

• Under Elevens val får eleverna inflytande och möjlighet att påverka innehåll och sitt eget val.

• Att träna och att göra barnen medvetna om hur man bemöter varandra med respekt samt hanterar skolans/fritidshemmets material på ett ansvarsfullt sätt är ett viktigt led i att alla ska känna ansvar, trygghet och gemenskap.