Barn- och elevhälsa

Vi arbetar för att ge alla barn förutsättningar att nå sin fulla potential. Ibland behövs särskilda stödinsatser för att nå dit. Det kan handla om olika sorters hjälpmedel, men även pedagogiskt stöd eller stöd kring barnets sociala situation eller hälsa.

För barn i förskolan finns barnhälsoteam som består av förskolechef och specialpedagog.

För elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola finns elevhälsa som omfattar specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog samt skolläkare.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidra till skapande av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

Du hittar kontaktuppgifter till det stöd som finns, på elevhälsans kontaktsida.