Särskilt stöd

Det är grundsärskolans uppgift att se till att alla elever når kunskapsmålen. En del elever har lättare att nå målen medan andra kan behöva extra stöd på vägen. Så kallat särskilt stöd får ges istället för den ordinarie undervisningen eller som komplement, om en elev har behov av det.

Om skolans personal upptäcker att en elev har behov av särskilt stöd för att nå kunskapsmålen, anmäls detta till rektorn på skolan. Det är rektors ansvar att se till att elevens stödbehov reds ut, och att rätt stödåtgärder sätts in om det finns behov av det.

Rektorn beslutar om ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att delta om åtgärdsprogrammet utarbetas. Rektorn beslutar också om eventuella ytterligare insatser som t ex anpassad studiegång, placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Vårdnadshavaren får ett skriftligt beslut hemskickat som hon/han har rätt att överklaga inom tre veckor.