Sjukdom inom grundsärskolan

Att vara sjuk är ett giltigt frånvaroskäl. Vårdnadshavaren loggar in i frånvarosystemet och registrerar eleven som giltigt frånvarande innan första lektionens början.

Om en elev är sjuk under en längre period riskerar hon/han att hamna efter i undervisningen. I en sådan situation måste alternativa lösningar ordnas för eleven. Om eleven vårdas på sjukhus eller motsvarande institution i Alingsås är det rektor för den skola eleven tillhör som ansvarar för att elevens skolplikt tillgodoses och som måste ordna sjukhusundervisning för eleven. Undervisning ska dock inte ordnas om elevens läkare avråder från det. Beslutet om sjukhusundervisning sker på delegation från barn- och ungdomsnämnden och dokumenteras i elevärendesystemet.

På motsvarande sätt hanteras situationen om eleven är sjuk och vårdas hemma. Det är rektorn för den hemskolan som, på delegation av barn- och ungdomsnämnden, ansvarar för att hemundervisning eller undervisning på annan plats kommer till stånd. Undervisning ska inte ordnas om elevens läkare avråder från det. Beslutet dokumenteras i elevärende-systemet.