Ogiltig frånvaro

Om en elev inte kommer till skolan utan giltigt skäl är det rektors skyldighet att informera vårdnadshavaren om frånvaron. Ett samtal måste ske med vårdnadshavaren. Vid upprepad frånvaro är det också rektors ansvar att se till att frånvaron utreds och att åtgärder sätts in för att förhindra att eleven är borta mer. Om kränkande behandling eller trakasserier är orsak till frånvaron, ska ett sådant ärende initieras och berörda parter sammankallas. Även ett stödbehov hos eleven kan ta sig uttryck i frånvaro och i sådana fall ska stödbehovet utredas, beslutas om och åtgärdas. All sådan dokumentation sker i elevärendesystemet.

 

Rektor och elevhälsoteamet arbetar tillsammans för att elever med långtidsfrånvaro ska kunna komma tillbaka till skolan. Vilka insatser som behöver sättas in är individuellt. Det kan handla om motivationsskapande åtgärder för eleven och vårdnadshavarna. Det är viktigt att hitta situationsanpassade vägar som passar eleven och att kunna pröva okonventionella metoder.

 

Om frånvaron beror på att vårdnadshavaren hemmahåller eleven inleder rektor ett arbete för att stödja vårdnadshavaren och eleven, t ex genom motivationsskapande åtgärder. Om åtgärderna inte har någon effekt, skrivs en anmälan till barn- och ungdomsnämnden för att understryka allvaret i situationen. Förvaltningschefen har sedan beslutanderätt, på delegation av nämnden, i frågan om ett föreläggande för vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite, men i det fallet ligger beslutet hos nämnden själv. Beslut om föreläggande kan överklagas av vårdnadshavaren.