Beviljad ledighet

En elev kan medges ledighet under vissa förutsättningar med utgångspunkt i elevens samlade situation. Faktorer som ska vägas in vid en prövning av en ledighetsansökan är frånvarons längd, studiesituationen, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Familjehögtider, religiösa högtider och vissa resor kan vara godtagbara skäl till att bevilja en ledighet under förutsättning att eleven kan kompensera frånvaron.

Det är rektor som beviljar eller avslår ledighetsansökningar. Ledigheter upp till tio dagar kan en lärare eller annan person som rektor utser besluta om. Dokumentationen sker i elevärendesystemet.

 

Du kan ansöka om ledighet genom att använda avsedd blankett som du hittar under menyn "Blanketter" på hemsidan.