Befrielse från obligatoriskt inslag i undervisningen

Under vissa förutsättningar kan rektor bevilja en elev befrielse från att delta i undervisningen. Detta kräver synnerliga skäl och medges bara i enstaka undantagsfall, dvs inte regelbundet. Vårdnadshavaren ska begära befrielsen hos rektor som sedan dokumenterar begäran i elevärendesystemet. Rektor beviljar eller avslår sedan vårdnadshavarens begäran och dokumenterar detta i elevärendesystemet.