Frånvaro

Skollagen reglerar skolplikten och rätten till utbildning. Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Undantaget är barn som varaktigt vistas utomlands. Asylsökande och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd har inte skolplikt men däremot en rätt till utbildning precis som övriga barn.

Skolplikten inträder i normalfallet höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Barn kan fullgöra sin skolplikt i grundskola, grundsärskola eller specialskola. Uppskjuten skolplikt eller tidigare skolstart prövas av rektor.

Skolplikten innebär en skyldighet att delta i skolverksamheten, såvida inte ett giltigt skäl för frånvaro finns.

Beroende på vilken typ av frånvaro det gäller, finns olika hantering. Läs om de olika typerna av frånvaro i menyn till vänster. 

Från och med hösten 2013 ska alla elevers frånvaro registreras digitalt, antingen som ”giltig” eller ”ogiltig”. På grund av personuppgiftslagen får förvaltningen inte registrera uppgiften ”sjuk” utan istället uppgiften ”giltig frånvaro”.