Skogsstjärnan 1-5 år

 

På Skogsstjärnan lägger vi fokus på att skapa goda relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. Relationer som präglas av trygghet, tillit och respekt för varandra. Att känna sig trygg i förskolan är en förutsättning för lärande och utveckling. Därför arbetar vi pedagoger i ständig närvaro med barnen och är lyhörda för deras behov och intressen.

I leken och samspelet hjälper vi barnen att agera på ett sätt som stödjer barnet i sin utveckling. Vi samtalar med dem om hur en bra kamrat är och förstärker goda handlingar som barnen gör. Vi förmedlar att alla känslor är ok att känna, men att det inte är ok att göra vad som helst.

Barnens intressen utgör grunden för vårt arbete och genom att vara uppmärksamma på dem anpassar vi inomhusmiljön så att den stimulerar barnens lek. Vi skapar rum som öppnar upp för olika sorters aktiviteter och har material tillgängligt så att barnen själva kan se och välja vad de vill göra. På så sätt blir barnen delaktiga.

För att främja lekro, koncentration och ett gott samspel barnen emellan delar vi in barngruppen i mindre grupper vissa stunder på dagen. Det gäller exempelvis i olika sorters samlingar, högläsning och den fria leken inomhus. På så sätt har vi som pedagoger möjlighet att se till det enskilda barnet.

På Skogsstjärnan vill vi att barnens lärande sker under lekfulla och lustfyllda former. Vi strävar därför att väcka barnens intresse i olika aktiviteter. Det handlar exempelvis om att presentera varierande, och för ålder/utveckling, anpassat material. Men också om att pedagogerna har ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet och lyhördhet inför barnet. Vi tror på att barnen lär tillsammans med varandra och närvarande vuxna som stöd.

Vår förskolas mångkultur öppnar på ett naturligt sätt upp för ett språkligt arbete. Utöver språksamling och språkgrupper är pedagogernas förhållningssätt präglat av tydlighet och en vilja att lyssna till barnet. Vi ger alla barn delaktighet i samtal och aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.