Att starta och bedriva fristående verksamhet

Anordnare av fristående verksamhet kan till exempel vara ett bolag, flera familjer som går ihop (”flerfamiljsystem”), ett föräldrakooperativ, en ideell organisation eller ett personalkooperativ. 

Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun har ansvar för att godkänna ansökningar om fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte är integrerade med grundskola/grundsärskola. Nämnden har också tillsynsansvaret över dessa verksamheter.

Statens skolinspektion har ansvar för att godkänna ansökningar om fristående förskoleklass, grundskola grundsärskola med tillhörande fritidshem. Skolinspektionen har också tillsynsansvaret. Läs mer hos Skolinspektionen.  

Läs mer om hur du går tillväga för att starta och bedriva fristående verksamhet i bilagan nedan. Där hittar du också mall för ansökan om godkännande, och mall för tilläggsbelopp.

Nedanstående ansökningsmall kommer revideras utefter nya krav på fristående huvudmän. Nya ansökningar som kommer in kan komma att kompletteras utöver det som står i ansökningsmallen.