Byggnadsarbetare

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Arbetslivsanknytning

En stor del av en YH-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt.

Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång och varva teori och praktik. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Representanter från arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbildning och ska ställa krav på innehållet. Arbetslivet medverkar även i utbildningen och är med och påverkar under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser.

Nivå

Yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå.

Längd

Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa.

Poängsystem

Längden anges i YH-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid.
100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier
200 YH-poäng ett års heltidsstudier 
400 YH-poäng två års heltidsstudier 
Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en YH-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Behörighet

Här kan du läsa om vilken behörighet som gäller.

Ansökan

Det är anordnarna som sköter antagningen till utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive utbildnings-anordnare. Utbildningarnas nära koppling till arbetslivet gör att de inte följer en vanlig terminsindelning. En utbildning kan starta när som helst under året, men vanligast är att de startar i augusti/september och därmed ofta har senaste datum för ansökan i april/maj.

Urval

Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. Urvalets syfte är att rangordna alla behöriga sökande, och de med bäst meriter antas sedan till utbildningen. De urvalsgrunder som kan användas är:

• Betyg
• Särskilt prov (muntligt, skriftligt eller praktiskt)
• Tidigare utbildning
• Arbetslivserfarenhet

Om det finns flera urvalsgrupper och den studerande har meriter för mer än en grupp kan den ingå i flera urvalsgrupper. Hur urvalet går till anges i utbildningsplanen för en utbildning.

Examen

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen. Följande examina finns:

Yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Studiefinansiering

Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Studieavgifter

YH-utbildningar är avgiftsfria, det vill säga skolorna tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får den studerande själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som vid en högskoleutbildning.

Hitta utbildningar

Alla aktuela utbildningar finns på www.yrkeshogskolan.se
Myndigheten ger inte ut någon utbildningskatalog, då flexibiliteten i utbudet av utbildningar inte möjliggör detta.

I menyn till vänster ser du vilka YH-utbildningar som finns i Alingsås. 

Exempel på utbildningar

CAD tekniker, Lönespecialist, Byggingenjör, Guldsmed, Yrkesfotograf, Juristassistent.

Utbildningarna varierar och alla startar inte alla terminer. Nya utbildningar tillkommer löpande.