Likabehandlingsplan

Alströmergymnasiets handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen.

Målsättning

Alströmergymnasiet ska vara en trygg och positiv arbetsplats för alla. Alla ska kunna trivas, känna sig trygga och utvecklas. Vi tolererar inte någon form av kränkande handlingar, trakasserier eller diskriminering. Målsättningen är att inga kränkande handlingar förekommer på Alströmergymnasiet.

Detta uppnår vi genom att;

 • Ansvar - Alla, såväl elever som personal, aktivt tar sitt ansvar och sin del i att förverkliga detta. Alla har ett eget ansvar för sina handlingar.
 • Respekt – Alla tillåts vara den de är, så länge man visar respekt för andra.
 • Lika värde – alla är olika och alla har samma rätt att känna trygghet och utvecklas.

1. Mål

 • Alla på skolan skall känna till vår Likabehandlingsplan.
 • Alla på skolan skall veta vad man gör om man känner sig utsatt, eller ser någon annan bli utsatt, för kränkningar etc.

Åtgärder

 • Uppstart av trygghetsteam , bestående av både personal och elevrepresentanter.
 • Föreläsning för personalen för att utveckla kompetensen inom området.
 • Samarbetsövningar på mentorstiden för att skapa en större gemenskap och trygghet i klasserna.
 • Lärarna styr gruppindelningen vid grupparbeten, detta för att undvika att någon känner sig bortvald samt att träna förmågan att arbeta med olika personer.

Nulägesanalys

Eleverna har fått svara på en enkät med frågor om likabehandling och trygghet. Svaren har sammanställts och skall delges samtliga elever och personal. En arbetsgrupp bestående av personal och elever har arbetat fram förslag för det fortsatta arbetet. En trygghetsvandring där elevskyddsombud tillsammans med övrig personal och externa aktörer kartlägger skolans miljö och identifiering av riskplatser genomförs under våren.

2. Förebyggande arbete för att främja trygghet och trivsel

All verksamhet inom skolan ska främja en trygg och gynnsam lärandemiljö. Diskussion om etik, moral, människors lika värde, jämställdhet mellan könen, relationer och demokratins grunder tas naturligt upp i många av våra kurser. Eleven skall synas på Alströmergymnasiet och alla ska vara medvetna om vikten av att man bryr sig om varandra, och visar hänsyn och respekt mot alla.
Individnivå

 • Mentor har ett särskilt ansvar för omsorgen av sina elever
 • Introduktionssamtal mellan elev och mentor under de första veckorna år 1
 • Kontinuerliga ämnes- och betygssamtal med undervisande lärare.
 • Utvecklingssamtal varje termin mellan mentor och elev tillsammans med vårdnadshavare för omyndig elev.
 • Hälsosamtal erbjuds alla elever i årskurs 1

Gruppnivå

 • Trivselfrämjande aktiviteter på mentorstiden.
 • Elevcafé med tillgång till personal.
 • Gemensamma ordningsregler
 • Föräldramöten i årskurs 1
 • Schemalagd mentorstid för alla klasser
 • Klassråd, elevkår och elevråd

3. Information och förankring

 • Vid introduktion av nya elever och nyanställd personal ansvarar rektor för att information lämnas om gällande likabehandlingsplan och ordningsregler.
 • Rektor aktualiserar årligen likabehandlingsplanen med all personal vid APT samt informerar om Likabehandlingsplanen på första föräldramötet i årskurs 1
 • Mentor diskuterar kontinuerligt likabehandlingsplanen med eleverna. Klassens synpunkter antecknas av mentor som lämnar synpunkterna vidare till rektor.
 • Aktuell likabehandlingsplan skall alltid finnas på skolans hemsida
 • Referensgrupp, bestående av olika personalkategorier samt elever, gör en översyn av likabehandlingsplanen varje läsår
 • Elevkår/ elevråd rådfrågas om förebyggande åtgärder
 • Skyddsombud och elevskyddsombud granskar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, tex genom trygghetsvandringar

4.Ansvarsfördelning

Alla elever och all personal i skolan Alla som arbetar i skolan, såväl personal som elever, har ansvar för att man bryr sig, att man synliggör varandra och agerar enligt likabehandlingsplanen.

Rektor

Det är rektors ansvar enligt lag:

 • att se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
 • att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder samt annan kränkande behandling
 • att årligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever
 • att när skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs, att åtgärder vidtas samt att ärendet dokumenteras.

Elevhälsan

Elevhälsan har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. I teamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, psykolog samt skolläkare. Elevhälsan samarbetar om enskilda elevers totala studiesituation och medverkar som resurs till arbetslagen och ger råd och stöd till dem.

5. Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

 1. Mentor och skolkurator samtalar med den drabbade eleven. Dokumentation enligt mall, som kurator har. Rektor informeras och elevens vårdnadshavare kontaktas.
 2. Skolkurator, och eventuellt rektor, samtalar med den eller de elever som utfört kränkningen. Dokumentation enligt mall.
 3. Skolkurator och rektor lyfter ärendet i elevhälsoteamet. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Elevhälsan finns till förfogande för de inblandade.
 4. Rektor har det övergripande ansvaret för att samtal och utredning genomförs.
 5. Om trakasserier/ kränkningar förekommit ska den som utfört detta få insikt om sin egen roll och därigenom ges möjlighet att förändra sitt beteende. Under samtalet markeras tydligt att beteendet inte accepteras och att detta skall upphöra omedelbart.
 6. Uppföljande samtal med de inblandade, så länge behov kvarstår.
 7. Övervägande om eventuell anmälan till polis, socialtjänst och/ eller arbetsmiljöverket ska göras
 8. Rektor beslutar om skriftlig varning. Vidare kan även beslut tas om avstängning av elev från undervisningen under högst två veckor. Utbildningsnämnden tar beslut om eventuell förvisning.

Om skolans personal trakasserar eller kränker- kontakta alltid rektor. 
Om externa aktörer, på t.ex. APU-platser, trakasserar eller kränker elever- kontakta rektor som beslutar om vidare åtgärder.

6.Definitioner

Diskriminering är när någon vuxen missgynnar en elev på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ( de sju diskrimineringsgrunderna)

Diskriminering sker alltså inte mellan jämbördiga parter, t.ex. elev/ elev utan mellan någon som befinner sig i en maktposition över någon annan, t.ex. lärare gentemot elev. Det kan handla om orättvisa regler, att skolan inte anpassar lokalerna så att alla kan ta sig fram eller att undervisningen innehåller orättvis och felaktig information om vissa grupper av människor. Diskriminering är olaglig.

Trakasserier har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är när någon ur personalen eller en elev förföljer eller talar illa om någon för att han eller hon har en viss religion, kommer från ett visst land, är tjej/ kille, har en funktionsnedsättning, har en viss sexuell läggning, är i en viss ålder eller bryter mot förväntningar på hur man förväntas uppföra sig.

En kränkande handling saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Det är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller upplever sig mindre värd. Det handlar om en behandling som kränker ens människovärde. Man kan bli kränkt av både personal och elever. På Alströmergymnasiet råder nolltolerans mot kränkningar.
Olika typer av kränkningar

Det är ytterst den som är utsatt för handlingen som värderar om den är kränkande eller inte. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är effekten som avgör. På Alströmergymnasiet accepterar vi därför inte slentrianmässigt användande av nedsättande ord och uttryck.

Kränkningen kan vara:

 • Fysisk – slag, knuffar, tafsande etc
 • Verbal – ord och kommentarer som framkallar rädsla eller obehag
 • Psykisk – utfrysning, ryktesspridning, ”himla med ögonen”, sucka etc
 • Kränkande text eller bild – sociala medier

7.Utvärdering och upprättande av en ny likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs på skolan. Årlig uppföljning och utvärdering ligger till grund för nästa läsårs likabehandlingsplan. Planen utvärderas och ny plan upprättas årligen innan läsårsstart av skolledningen i samråd med referensgruppen. Synpunkter från elevkår/ elevråd inhämtas.