Övergripande ordningsregler för Alströmergymnasiet

På Alströmergymnasiet har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

På Alströmergymnasiet tar den enskilda individen ansvar för sin egen, gruppens och skolans utveckling. Vi tar avstånd från diskriminering av alla slag.

Rättigheter

 • Jag har rätt att bli respekterad av alla.
 • Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.
 • Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.
 • Jag har rätt till min garanterade undervisningstid.
 • Jag har rätt till en drogfri miljö.
 • Jag har rätt till en korrekt bedömning av min mina förmågor och mina kunskaper.
 • Jag har rätt till en lugn lärmiljö.
 • Jag erbjuds lunch i en ren och trivsam miljö i matsalen.

Skyldigheter

 • Jag ska visa respekt för alla på skolan.
 • Jag skapar trygghet genom att inte utsätta någon för psykisk eller fysisk kränkning.
 • Jag ser till att hålla rent och snyggt omkring mig och är rädd om skolans och andras egendom.
 • Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder lektionstiden till lärande.
 • Jag använder inte tobak eller andra droger inom skolans område.
 • Jag använder inte otillåtna hjälpmedel, vilseleder eller fuskar.
 • Jag använder min dator och min mobiltelefon till undervisningsrelaterade uppgifter under lektionstid, och på ett sådant sätt att jag inte stör mig själv eller andra.
 • Jag bidrar till en trivsam miljö i matsalen genom att visa respekt för personalen och alla som äter där. När jag ätit lämnar jag min plats ren och städad efter mig.

Konsekvenser om jag bryter mot våra ordningsregler

Enligt Skollagen (2010:800) har rektor och lärare rätt att vidta åtgärder för att säkerställa trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Utifrån den uppkomna situationen kan följande åtgärder bli aktuella:

 • Om en elev upptäcks fuska vid pågående prov avvisas eleven från provlokalen, rektor informeras och vårdnadshavare kontaktas.
 • Om fusk upptäcks vid skriftliga redovisningar informeras rektor och vårdnadshavare kontaktas.
 • Om en elev stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och inte ändrar sitt uppförande efter uppmaning av läraren, får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen för resten av lektionen.
 • Om en elev har ett föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten får rektor eller en lärare omhänderta föremålet.
 • Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektor se till att saken utreds och att vårdnadshavare kontaktas.

Efter utredning får rektor besluta om disciplinära åtgärder såsom:

 • skriftlig varning
 • tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp eller annan plats
 • tillfällig omplacering till en annan skolenhet
 • avstängning