Alkohol- och drogpolicy

Riktlinjer

Alkohol- och drogpolicydokumentet är en av de viktigaste hörnstenarna i skolans filosofi.

I Alingsås kommuns alkohol-och drogpolitiska program anges att alla barn och ungdomar skall ha rätt till en uppväxtmiljö som är fri från alkoholens och drogernas negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar, oavsett var man arbetar eller vilken funktion man upprätthåller, har kunskap om hur man skall agera när det uppstår situationer kring påverkade ungdomar eller vid misstankar om missbruk.

I Alingsås kommuns ”handlingsplan vid misstanke om missbruk bland barn och unga”, står bland annat angivet hur man i ett tidigt skede kan upptäcka ett missbruk.

På Alströmergymnasiet bedrivs ett alkohol-och drogförebyggande arbete. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet riktar sig till elever och lärare, men också till vårdnadshavare/förälder som skall vara väl förtrogna med skolans alkohol- och drogpolicy och tillhörande handlingsplan.

Handlingsplan vid Alströmergymnasiet;

  • Vid misstanke/oro om missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:
  • Vid misstanke/oro kontakta elevhälsan och/eller rektor för respektive program.

Elevhälsan gör en inventering:

  • tittar på elevens närvarorapporter
  • skaffar sig information från mentor och andra personer i elevens närhet.
  • kurator, skolsköterska och/eller rektor träffar eleven tillsammans för att göra en bedömning.

Om misstanken kvarstår kontaktas vårdnadshavare/förälder för omyndig elev. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. 

Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på en av skolan vald provtagningsplats.

Vid positivt provsvar görs en anmälan till socialtjänsten.

Avstängning av eleven skall ske. Rektor kallar till elevvårdskonferens som skall hållas snarast och senast inom tre dagar och en åtgärdsplan skall härvid upprättas.

Elevhälsans personal håller sig fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet eller socialtjänst. Detta görs efter samtycke från vårdnadshavare

(ej fyllda 18 år) och elev(fyllda 18 år).

 Om en elev är synbarligen alkohol/drogpåverkad kontaktas vårdnadshavare/förälder till omyndig elev. Efter samtycke från myndig elev kontaktas även förälder.

Kontakt tas också med polis och socialtjänst.

Rektor kallar omgående till en elevvårdskonferens, där en åtgärdsplan upprättas.

Avstängning kan komma ifråga.

Vid misstanke om innehav, försäljning eller liknande av droger görs omgående en polisanmälan av rektor.