12 Lillån

Lillåns egentliga namn är Gerdska ström. Fram till början av 1700-talet slingrade sig ån fram mellan dyiga stränder. Den exakta tidpunkten när Lillån rätades ut och stensattes är oklar. På Vilhelm Kruses originalkarta från 1726 är ån fortfarande vildvuxen och slingrar sig genom staden. I ”Beskrivning öfver Alingzås Stad… dat 1737” beskrivs området vid Stora och Lilla torget på ett sådant sätt att om man vid studie av kartmaterialet vid tiden kan anta att ån år 1737 var rätad och stensatt. Stensättningen av Lillån skulle således vara utförd mellan 1726 och 1737, men det finns inga entydiga källor som bekräftar detta.

Under 1860-talet genomfördes åtskilliga förbättringsarbeten på stenkajerna vid Lillån. På några ställen finns gamla stentrappor anlagda som leder ner mot vattnet. De gick förr ner till tvättbryggor i ån.

Att ån haft en central och betydelsefull roll i Alingsås stadsliv råder det ingen tvekan om. Arkivkällorna berättar hur kvinnorna tvättat i ån, hur barnen metat mört och familjerna vintertid gått till ån för att mata änderna. I övrigt har ån haft en väsentlig uppgift i att forsla bort stadens avfall då flera avloppsledningar hade sitt utlopp direkt i ån. Längre tillbaka har ån sannolikt haft stor betydelse som transportled.

Idag kan man följa Lillån hela vägen från sjön Gerdsken fram till där den mynnar ut i Säveån. Vid järnvägen är ån dock kulverterad en bit. Mellan E20 och järnvägen ligger Stampens kvarn.

Färgarebron på Plangatan har fått sitt namn av Manufaktursocietetens yllefärgeri som låg i kvarteret Färgaren på Lillåns östra sida under mitten av 1700-talet. ”Det där att Lillån skiftar färg då och då, är man tydligen sedan tidig ålder van vid i Alingsås, ty man får väl antaga att spillvatten även från detta färgeri rann ner i ån.” (Ur Med Lillån genom Alingsås av Evert Johansson)

Träd som växer utmed ån längs Södra Ringgatan, Färgaregatan och  Norra Strömgatan är bl.a. lind, lönn, hästkastanj och stadsalm - Ulmus x hollandica ’Lobel’.

I åkröken (vid korsningen Färgaregatan och N. Strömgatan) finns sittplatser. Mellan dessa sittplatser och torgen finns perennplanteringar längs ån.

Trapporna vid torgen byggdes 2003 då hela torgytan byggdes om. Tanken var att man skulle ha möjlighet att komma närmre vattnet, vilket också har lyckats. Tidigare fanns här bara grässlänter och åmurar ner mot ån. Längs Norra Strömgatan väster om torgen växer björk.

Väster om centrum och Västra Ringgatan ligger delar av ett gammalt industriområde med före detta gasverk, elverk och garveriverksamhet. På den nordöstra och sydvästra sidan av ån finns idag bostäder. Bygget av bostäderna, som påbörjades under 2005, har gjort det möjligt att följa Lillån ända fram till Säveån och Nolhaga.

Platsen där Lillån mynnar ut i Säveån heter Lugnet. Här finns ett litet lusthus och en grusad gång- och cykelväg går genom området.