Ansökan om lotteri - ideella föreningar

Lotterier för ideella föreningar. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen

Huvudregeln i lagen är att det krävs tillstånd för att få bedriva lotteri inom kommunen. Sådant tillstånd kan lämnas till ideella föreningar som verkar för ett allmännyttigt ändamål (se 15-17§§ lotterilagen).

Under vissa förutsättningar kan lotteriverksamhet även få bedrivas utan tillstånd (se 19-21§§ lotterilagen).

Det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen och har sitt säte i Strängnäs.

På lotterinspektionens hemsida finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Kostnaden för lotteritillstånd är för närvarande 300 kronor + porto för postförskott.

Till ifylld ansökan om lotteritillstånd skall bifogas:

Protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare. Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen) Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av kultur- och fritidsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

  • Ansökan om lotteritillstånd skickas digitalt via e-tjänsten nedan.
  • Ansökan om registrering för lotteri § 17, lotterilagen
  • Redovisning av lotteri enligt § 17, lotterilagen

Kontakt

Kontakt och närmare information ges av David Ahlgrand, david [dot] ahlgrand [at] alingsas [dot] se

 

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett