Om föreningsbidrag till idrotts-, ungdoms- och kulturföreningar

Förutsättningar för föreningsbidrag

 • Föreningen ska vara en juridisk person, vilket innebär att den ska ha stadgar, vald styrelse och revisor. Undantag är bidraget ”Kronan på verket” som kan sökas av ungdomar 13 – 25 år till verksamhet för andra unga” samt projektbidrag som söks av andra grupper. I undantagen administreras de ekonomiska medlen av förvaltningen eller en förening.
 • Föreningen skall vara stabil och ha en sådan karaktär att den kan anses ha positiv betydelse för medlemmar och deltagare.
 • Alla medlemmar skall ges en likvärdig möjlighet, att utefter sin egen önskan, delta i föreningens verksamhet.
 • Bidrag ges inte till stödföreningar/supporterklubbar och liknande, eller föreningar som har som huvudsaklig uppgift att tillvarata enskildas yrkesmässiga eller ekonomiska intresse.
 • Bidrag beviljas inte till förening som erhåller bidrag från annan kommunal förvaltning.
 • Förening kan välja att söka bidrag för verksamhet, anläggning och projekt separat eller skriva ett avtal om ett samlat bidrag för ett helt kalenderår.
 • Bidrag som bygger på redovisade faktiska kostnader och aktiviteter kan korrigeras om de överstiger summan av tilldelad budget.
 • Bidragssökande förening skall en gång per år skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkningar och en revisionsberättelse. Dessutom skall föreningar lämna uppgifter till föreningsregistret.
 • Bidrag som beviljas ska användas på det sätt som föreningen beskriver i ansökan. Föreningen skall därför ge kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten för att möjliggöra uppföljning.
 • Kommer ansökan om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas föreningen 90 % av berättigat bidrag. Ansökningar som är mer än två månader försenade avslås.
 • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan leda till att föreningen stängs av från bidragsgivning.
 • Finns det anledning till förändring av verksamheten enligt inriktning i avtal eller projektbidrag skall föreningen kommunicera med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan prioritera verksamhetsområden i bidragsgivningen.

“Kommer ansökan om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas
föreningen 90 % av berättigat bidrag.”

 

Kontakt:

David Ahlgrand
Telefon 0322-61 64 48
E-post: david [dot] ahlgrand [at] alingsas [dot] se