Foto på skulpturer som ser ut som potatisgrisar

11 Järtas park

Barnens park

Järtas park återinvigdes hösten 2009. Parken öppnades då upp mot gångstråket på Kungsgatan.

Växter och utsmyckning

I gränsen mot Kungsgatan växer en stor gammal pyramidek. På gräsovalen växer en stor blodlönn. I den södra delen av parken växer körsbärsträd, alm och lind. Längs Kungsgatan står en rad med rundoxlar.

Gatan och parken knyts samman genom en liten torgyta med en fontän vid namn ”Ägget”. Fontänen förvaras inomhus på vintern. Mitt i parken finns en bronsskulptur ”Lek med boll”. Den sattes upp 1966, två år efter att den lilla parken blivit nyanlagd. Skulpturen är gjord av Åke Thornblad som vid denna tid var lärare i skulptur vid Valands konstskola i Göteborg.

Historia

Området brukades som äng, åker eller kålgård 1769. Den tillhörde staden och låg direkt utanför östra infarten. I slutet av 1870-talet var det nödvändigt att åter utvidga staden åt både öster och väster.

1865 flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta till Alingsås. Han köpte ett hus i hörnet Östra Ringgatan – Kungsgatan (då Allmänna vägen) och en inhägnad planterad jordlott belägen mitt för boningshuset. När Järta avled 1882 hade han förutom Plantaget också testamenterat denna jordlott till staden att ordna och underhålla som allmän park.