Trafikanordningsplan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess avstängningar/trafikanordningar. Det ska det framgå vilka utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas.

Avstängningar/trafikanordningar ska anges med mått och visa på hur trafikanterna påverkas. Nedan finns en exempelsamling av godkända trafikanordningplaner

Det ska framgå hur stor avstängningen är och kvarvarande yta av gata, gång- och cykelbana. För att kunna lokalisera var TA-planens område är beläget ska det på karta eller ritning finnas måttangivelser som med referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar. I övrigt ska en avstängning/trafikanordning utformas med hänsyn till gatans klassificering/trafikintensitet.

Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.

Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras trafiksäkert förbi arbetsplatsen utan att skapa en negativ påverkan genom avstängning eller omledning. Särskilda regler gäller också för att tillgodose kollektivtrafikens behov av framkomlighet, hållplatser och punktlighet. För den allmänna trafiken ska trafiksäkerhet och bästa möjliga framkomlighet finnas kvar.

Vägarbeten ska alltid utföras på ett sätt som innebär att trafiksäkerhet för trafikanter, hänsyn till boende och säkerhet på arbetsplatsen är tillgodosedd. I Alingsås kommun innebär detta att gällande lagar och föreskrifter samt SKL:s handbok om Arbete på väg ska tillämpas.

Tillhörande information
Blankett