E20 Tollered-Ingared

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar.

Projektering för vägplan påbörjades 2012. Vägplanen ställdes ut för granskning hösten 2015 och sedan ytterligare en gång under sommaren 2017.

En ny trafikplats ska byggas i Högelid med nya på- och avfartsramper. Trafikplatsen vid Kärrbogärde försvinner. Vägräcken i mittremsan och sidoområden ska kompletteras. Bullerskärm ska uppföras i Tollered.

Byggstart är planerad till 2019.

Snipåsvägen som ska användas för långsamtgående trafik har byggts om (färdigställt i juni 2017).

Projektering för trafikplatsen i Tollered pågår. På- och avfartsramper ska förlängas där för att göra trafikplatsen säkrare. Byggstart för detta är planerat till 2019.

Följ projektet på Trafikverksts hemsida.