Gator och trafik

Gatuenheten samt trafik- och planeringsenheten

Gatuenheten samt trafik- och planeringsenheten är de enheter på samhällsbyggnadskontoret som förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt  parkeringsplatser som kommunen äger och därmed också är väghållare på. Detta innebär huvudsakligen anläggningar inom centralorten och Ingared med undantag av större genomfartsleder, där Trafikverket är väghållare, och gatunät i kommunens övriga tätorter där väghållaransvaret ligger på lokala vägföreningar och samfälligheter.
Skötseln av vårt vägnät består huvudsakligen av underhåll av beläggningar och dagvattenanläggningar, renhållning samt vinterväghållning.
Vi ansvarar även för trafikfrågor avseende lagar och förordningar, skyltning samt säkerhet. Dessutom utgör vi remissinstans vid ansökningar rörande tillstånd för ”disponering av allmän plats”.
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom skattemedel.

Vad du kan förvänta dig av oss

Att vi:

 • snöröjer på gång och cykelvägar vid ett snödjup på ca. 4 cm samt på gator vid ca.8 cm. Se tabell i bifogad pdf nedan.
 • vid behov snarast utföra halkbekämpande åtgärder. Se tabell i bifogad pdf nedan.
 • utför sopning och övrig renhållning av gatumark, dock ej gångbanor utefter kvartersmark, där respektive fastighetsägare är ansvarig.
 • handlägger tillståndansökningar senast en arbetsvecka efter att komplett ansökan inkommit till oss.  Dock ej ansökningar om ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”, där handläggningstiden är fyra veckor. Notera att vi avseende ansökan om tillstånd till ”Disponering av allmän plats” endast är remissinstans till polisen som i övrigt hanterar den typen av tillstånd. 
 • efter felanmälan snarast åtgärdar sådan skada på våra anläggningar, som kan medföra olägenhet för allmän trafik eller enskild person. Vid risk för personskada påbörjar vi åtgärder inom 60 min   

Vad vi förväntar oss av dig

Att du:

 • är aktsam om våra anläggningar och inte skräpar ner eller orsakar skada.
 • klipper och ansar vegetation på din tomt så att den inte skapar olägenheter för omgivningen, skymmer skyltar eller i övrigt utgör ett  riskmoment . Hämta gärna broschyren ”Klipp häcken” hos oss.
 • på  gångbanorna i anslutning till din fastighet utför erforderlig snöröjning, halkbekämpning och  sopning samt övrig renhållning
 • snarast anmäler till oss om du upptäcker skador eller något som utgör en säkerhetsrisk på våra anläggningar.   
   

Vi vill ha dina synpunkter

Om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, eller om du tycker att något kan göras på ett bättre sätt vill vi gärna ha dina synpunkter . Hör även av dig om du tycker att något är bra, eller om du helt enkelt har ett förslag.

Med dina synpunkter kan vi utvecklas för att ge dig så bra service som möjligt.

Givetvis har du rätt att vara anonym.

Information

Information rörande gator och vägar får du vgenom att besöka oss eller förfrågan per telefon, brev, e-post eller fax.

Gatuchef: Markus Thunberg, 0322-61 62 44

Synpunkten: 0322-61 62 23

E-post: samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se

Postadress:
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret
441 81 Alingsås

Besöksadress:
Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås