Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxan är uppdaterad och antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 103. Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2019.

Hänsyn har tagits till bland annat om markupplåtelsen utgör ett trevligt inslag i stadsmiljön och bidrar till en levande attraktiv stadskärna, dvs. är positiv för såväl kommuninvånare som för besökare och näringsidkare, eller om upplåtelsen leder till en tillfällig störning på platsen och försämrar framkomligheten för fotgängare, cyklister eller fordon. Därför har vissa avgifter höjts och andra sänkts jämfört med tidigare.

Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats

Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för.

Offentlig plats kan upplåtas för till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.

 

Läs mer i pdf nedan.