halkbekämpning i innerstaden

Snöröjning och sandning

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret plogar och halkbekämpar gator samt gång- och cykelvägar, där kommunen har ansvar, inom Alingsås tätort och i Ingared så snabbt som möjligt.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångbanan i anslutning till fastigheten. Sand i mindre mängder finns att hämta hos tekniska förvaltningens utförarenhet på Sävelundsgatan 16. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Att hålla rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför din fastighet fria från is, snö, sten, grus och annat skräp är också fastighetsägarens ansvar. Tänk också på att försöka hålla området runt brevlådan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare och tidningsbud kan komma fram. Tänk även på att hålla snöfritt framför soptunnan.

Gående

Gå på körbanans vänstra sida när gångbana saknas eller om gångbanan används för snöupplag. Använd alltid reflexer.

Cyklister

Cykla i första hand på cykelvägarna. Parkera cykeln så att du inte hindrar plogningen och så att du inte försvårar för gående att ta sig fram. Tänk särskilt på äldre och synskadade.

Bilförare

Bilförare, försök att undvika nattparkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske. Parkering på kommunal mark är tillåten i enlighet med gällande regler, dock inte längre än 24 timmar.