Kollektivtrafiken i Alingsås kommun

När vi reser kollektivt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vårt närområde. I Alingsås kommun finns pendeltåg, regiontåg, busslinjer och närtrafik (för landsbygden). Samtliga busslinjer anländer till Alingsåsterminalen för att resenärerna ska ha möjlighet till bytesresor både med buss och tåg. Se länk nedan för mer information om stadstrafiken i Alingsås tätort.
Alingsåspendeln stannar vid tio tågstationer mellan Alingsås och Göteborg. Regiontågen kör direkt till Göteborg utan att stanna vid mellanliggande stationer. Tåg kör även norrut mot Skövde och Stockholm och stannar vid de flesta mellanliggande stationer.
På Västtrafiks hemsida (se länk nedan) hittar du bland annat tidtabeller, hjälp för att planera din resa, störningsinformation samt information om priser och olika färdbevis.

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i regionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är sedan 1 januari 2012 regional kollektivtrafikmyndighet och har helhetsansvaret för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Ansvaret regleras i Lagen om kollektivtrafik. Regionens mål och prioriteringar i kollektivtrafikens utveckling framgår av Trafikförsörjningsprogrammet som fastställs vart 4:e år. Kollektivtrafikens omfattning fastställs i den årliga budgeten som beslutas av VGR:s fullmäktige.
Mer information om VGR:s ansvar, mål och strategier finner du på deras hemsida, se länken nedan.

Västtrafik planerar och upphandlar trafiken

Västtrafik är ett av VGR:s bolag som utför de mål och uppdrag som bestämts i regionen. Västtrafik planerar och upphandlar trafiken från olika trafikföretag. I Alingsås kommun kör i dagsläget bland annat Vårgårda Buss. Varje år fastställer Västtrafik en trafikplan.  Av planen framgår vilka satsningar som ska göras i trafiken under nästkommande år i regionen. Det kan exempelvis vara ändringar av vissa turer, indragning av busslinjer eller utökad turtäthet. 
Om du har synpunkter på kollektivtrafiken kan du lämna dem via Västtrafiks hemsida alternativt kontakta kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Vi vill uppmärksamma dig på att Västtrafik inte har rätt att ta emot kundsynpunkter i andra hand med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att Alingsås kommun inte kan lämna enskilda synpunkter som inkommer till oss vidare till Västtrafik för hantering. Kontakta därför Västtrafik direkt för att lämna dina synpunkter.

Alingsås kommun är samtalspart i kollektivtrafikfrågor

Alingsås kommun är samtalspart till VGR och Västtrafik. Kommunen för en dialog och framför våra synpunkter för att få en så god och hållbar kollektivtrafik över tid som möjligt. Kommunen har möjlighet att göra tillköp av trafik utöver den som finansieras av regionen. Ett tillköp innebär därmed en kostnad för kommunen. Tillköpen ska vara förenliga med målen i VGR:s trafikförsörjningsprogram och inte påverka kollektivtrafiksystemet som helhet negativt. Regionen gör en bedömning av detta.
Kommunen ansvarar även för byggnation av kollektivtrafikens infrastruktur (busshållplatserna) upp till och med markytan inom kommunalt väghållaransvar, det vill säga längs kommunens vägar.
Kommunen har fortfarande ansvar för färdtjänst och skolskjutsresor, se länk nedan för mer information.

Tillhörande information