Historik

Så har bredband byggts ut i Alingsås kommun

 

De första fiberkablarna lades ner i tätorten på 1990-talet för kommunal verksamhet och företag.

En stor utbyggnad av bredband i telenätet gjordes med kommunal, statlig och privat finansiering 2004.

Därefter har utbyggnad av fiber till hushållen gjort av Alingsås Energi, Bjärke Energi och Telia.

Utbyggnad till hushåll 2004

Den 10 maj 2004 beslutade kommunstyrelsen att anta det anbud som lämnats av Telia Sonera Network Sales AB (Skanova). Samtidigt fick kommunledningskontoret i uppdrag att inleda slutförhandlingar och skriva avtal med Skanova.

Förhandlingarna mynnade ut i två avtal, ett för det ortssammanbindande nätet och ett för de lokala områdesnäten.

Skanovas lösning byggde på att telestationerna i kommunen uppgraderas till ADSL. Denna teknik utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Samtliga stationer kommer efter utbyggnaden ha bredbandskapacitet.

Merparten av orterna i kommunen binds samman av ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.

Nätet ger kommuninvånarna tillgång till bredbandshastigheter från 0,5 till 24 Mbit/s (vilken som är möjlig beror på avståndet till telestationen). Utbyggnaden har skett i etapper och avslutades i maj 2005.

Användarna kan välja fritt mellan operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en station kan, oberoende av operatör, få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Även 24 Mbit/s finns på vissa orter på ett kabelavstånd på 2,5 km från telestationen. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet.

På följande orter/ställen har fiberbaserade områdesnät byggts: Ängabo, Ödenäs, Västra Bodarne, Norsesund, Gräfsnäs, Sollebrunn och Stora Mellby. Fibernätet går till skolor och industriområden.

 

Så byggdes bredbandet ut

Bredbandnätet byggdes ut 2004-2005. Täckningsgraden är idag ca 99,5 %

Den första etappen färdigställdes 2004-12-20. Etappen omfattade Västra Bodarna, Norseund/Ingared, Sollebrunn, Anten, Gräfsnäs, Vikaryd, Kvarnabo, Storeskogen och Kullingsbälinge. Samt i Alingsås tätort Stora torget, Borgen, Hedvigsborg och Ängabo. Stationerna i Ingared, Västra Bodarna och Hedvigsborg har sedan byggts ut ytterligare för att möta efterfrågan från hushåll och företag.

Den andra etappen var klar 2005-05-30 och omfattar Knutstorp, Hulabäck , Ödenäs, Stora Mellby, Magra, Gendalen och Sävelund (Alingsås).

Den tredje etappen färdigställdes 2005-09-30 och omfattade Loo och Långared.

TeliaSonera är den operatör på abonnemang med leverans över 0,5 Mbit som finns i samtliga telestationer. Övriga operatörer finns på en del stationer. Operatören avgör var och när man vill etablera sig. Skanova lämnar fortlöpande information till operatörerna om pågående utbyggnader.

Alla hushåll * inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en teletation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. 24 Mbit/s är tekniskt möjligt för hushåll med max 2,5 km avstånd till telestationen. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet.

 

Fortsatt utbyggnad av bredbandet

Under 2007 fortsätter bredbandet att byggas ut i Alingsås kommun. Trots den höga täckningsgraden, 99,5 %, finns det några platser där bredbandsutbyggnaden från början har varit begränsad.

De tre telestationerna Storeskogen, Kullings Bälinge och Knutstorp är enkla bredbandsnoder vilket innebär begränsningar i bandbredd och antal portar. Nu byggs två av dessa ut till full kapacitet och samma standard som övriga noder. De stationer som är aktuella för utbyggnad är Storeskogen och Kullings Bälinge. 

Vidare kommer telestationen Dunbäcken som ligger i Trollhättans kommun att byggas om till en bredbandsnod. Uppskattningvis är det ett 50-tal hushåll i den nordvästra delen av Alingsås kommun som är ansluta till Dunbäcken.

 

Bredbandsnoderna Storeskogen/Närsbo är nu klara

I slutet av 2009 kan man se att inkoppling av Storeskogens station är fördröjd pga att markägare säger nej till fiberdragning över deras mark då man inte är nöjda med den ersättning som Telia erbjuder. Senaste beskedet från Telia är att frågan skall avgöras juridiskt. Målet är ännu inte avgjort. Detta innebär med största sannolikhet att inkopplingen dröjer till efter sommaren 2010.

Bredbandsutbyggnad i Storeskogens telestation är nu slutförd.

Ärende blev försenat gång på gång pga överklaganden från berörda markägare.

2004-12-20 blev följande telestationer klara:

Borgen
Hedvigsberg
Ängabo
Västra Bodarne
Norsesund
Vikaryd
Anten
Kvarnabo
Gräfsnäs
Sollebrunn
Bolltorp
Storeskogen
Kullings Bälinge

2005-05-30 blev följande telestationer klara:

Knutstorp
Hulabäck
Ödenäs
Stora Mellby
Magra
Gendalen

2005-09-30 blev följande telestationer klara:

Loo
Långared
Sävelund