Bredbandsutbyggnaden i Alingsås kommun
Bredbandsutbyggnaden i Alingsås kommun

Bredband och IT

Alingsås kommun har antagit en bredbandsstrategi. Kommunala bredbandsstrategier är en nödvändig komponent i att bygga ut infrastrukturen i landet. 

Strategi bygger på en nulägesanalys där konsultbolaget WSP har hjälpt kommunen. I samarbetet med Alingsås Energi. Utöver kommunens energibolag är det främst Bjärke Energi som bygger bredband (i den norra kommundelen).

Utmaningen ligger i att 65 procent av hushållen och 52 procent av arbetsställen i Alingsås kommun har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s idag (bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen (PTS) publicerad 2018).

Strategin slår fast att marknadens aktörer bygger bredband i kommunen och att nästa uppföljning av utbyggnaden ska ske 2020.

Nya skarpare mål för utbyggnaden, vad som ska vara på plats år 2020, år 2023 och år 2025, finns nu med.

Mål för perioden 2018 – 2025:

Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2020 bör 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till hög bandbredd om minst 100 Mbit/s

År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör minst 98 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till hög bandbredd om minst 1 Gbit/s.

Åtgärder:

Följande åtgärder ska genomföras för att stödja bredbandsmålen

Alingsås Energi får fortsatt uppdrag och ansvar att bygga bredband till hushåll och arbetsställen på marknadsmässiga villkor enligt bredbandsstrategins mål. Alingsås Energi har ett ansvar som kommunalt bolag och som den ledande bredbandsaktören att om så är möjligt söka samverkan med andra bredbandsaktörer.

Alingsås Energi ska om möjligt söka bidrag för hushåll på landsbygden som är bidragsberättigade med intentionen att bygga till dessa.

Alingsås Energi ska arbeta kontinuerligt med efteranslutningar för att öka anslutningsgraden.

Kommunstyrelsen ska under 2020 följa upp bredbandsutbyggnaden i förhållande till bredbandsstrategins mål. Uppföljning och förslag om justeringar av bredbandsstrategin relaterat till hur bredbandsmarknadens olika aktörer lyckas med sina utbyggnadsplaner ska redovisas.

Kommunstyrelsen ska kommunicera bredbandsstrategin internet och externt samt stödja och främja kommunens arbete med bredbandsfrågor.

Alingsås kommun ska i möjligaste mån underlätta för aktörer på bredbandsmarknaden som vill lägga ned fiber.

Kommunledningskontoret ska utse bredbandssamordnare vars uppgift är att verka för och stödja bredbandsutbyggnaden i kommunen. Även verka för ökad förståelse kring samband mellan bredbandsutbyggnad och ökad efterfrågan av digitala tjänster för kommuninvånare, företagare och besökare.

Definiera nyckeltal kring hur Alingsås kommun verkar för och stimulerar bredbandsutbyggnaden. 

 

 

 
Tillhörande information