Stensättning av Kungsgatan
Stensättning av Kungsgatan

Trafik och gator

Samhällsbyggnadskontoret förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger och därmed också är väghållare på. Detta innebär huvudsakligen anläggningar inom Alingsås tätort och Ingared. Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet i kommunens övriga tätorter.Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.
Skötseln av kommunens vägnät består till största delen av underhåll av beläggningar och dagvattenanläggningar, renhållning (exempelvis sandsopning) samt vinterväghållning.

Vi ansvarar även för trafikfrågor avseende lagar och förordningar, skyltning samt säkerhet. Dessutom utgör vi remissinstans vid ansökningar rörande tillstånd att nyttja offentlig plats.

Se ytterligare information i vänstermenyn.

Tillhörande information