Lämna synpunkt / klagomål till vård och äldreomsorgsnämnden

Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst och särskilt boende till äldre, hemsjukvård, rehabilitering/aktivering samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden har även ett kommunövergripande ansvar för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel.