Lämna synpunkt / klagomål till vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst och särskilt boende till äldre, personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, rehabilitering/aktivering samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden har även ett kommunövergripande ansvar för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel.