Ansökan om strandskyddsdispens

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som regleras i miljöbalken.

Ansökan om dispens från strandskyddet

I de allra flesta fall söks dispens samtidigt som förhandsbesked eller bygglov. Strandskyddsdispens söks hos samhällsbyggnadsnämnden via blankett. I ansökan ska tydligt framgå vilka särskilda skäl som åberopas för att dispens ska beviljas.

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta miljöskyddskontoret eller bygglovsavdelningen om du känner dig osäker. Det är också tillåtet att göra en anordning, till exempel en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen.

Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var din tomtplatsen slutar, gränsen för tomtplatsen kan sammanfalla men din tomtgräns men måste inte alltid göra det. Är du osäker bör du kontakta bygglovsavdelningen.

Mer information om strandskydd finner ni på länsstyrelsens hemsida, se tillhörande information.

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

Tillhörande information
Blankett