Starta livsmedelsverksamhet

Från och med den 1 december 2009 ska bara de verksamheter som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004 som omfattar hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung godkännas innan de får starta. Övriga livsmedelsverksamheter ska registreras. Registreringen skall göras hos den berörda kontrollmyndigheten senast två veckor innan den startar. Även om en befintlig verksamhet tas över krävs ny registrering eller godkännande. 

 

Förändringen i lagstiftningen innebär inte några ändringar av de krav som ställs på en livsmedelsverksamhet. Det blir dock tydligare att det är företagen själva som ansvarar för att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav eftersom miljöskyddsnämnden inte granskar verksamheten innan den startar.

 

Miljöskyddsnämnden i Alingsås är kontrollmyndighet för livsmedelsverksamheter som tex , livsmedelsbutiker, gatukök, restauranger, skolkök, konfektyrtillverkare, grossister, livsmedelstransportörer och dricksvattenanläggningar. Miljöskyddsnämnden är även kontrollmyndighet för mobila verksamheter om de har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för tex slakterier, styckningsanläggningar, stora kött- , fisk- och mjölkanläggningar och äggpackerier.

 

När miljöskyddsnämnden gör sitt första kontrollbesök i verksamheten efter en registrering kontrolleras om anläggningen uppfyller lagstiftningens krav gällande anläggningens utformning, inredning, utrustning, flöde och företagets system för egenkontroll. Konstateras brister ställs krav så att dessa åtgärdas. Det kan bli fråga om att förelägga om åtgärder eller förbjuda hela eller delar av verksamheten.

 

I de fall då en godkännandeprövning krävs granskar Livsmedelsverket anläggningens utformning, inredning, utrustning, flöde och företagets system för egenkontroll innan verksamheten får starta.

 

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter             

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff på upp till två år och sanktionsavgifter är det som kan bli aktuellt för vissa överträdelser.

Den nya skärpningen i livsmedelslagen syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretag.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Tillhörande information
Blankett