Anmälan av solarie

Du som planerar solarier för allmänheten är skyldig att anmäla verksamheten till miljöskyddskontoret senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Eftersom solariesolning innebär en ökad risk för hudcancer är det viktigt att solarier har rätt utrustning för att minska riskerna. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att solariebäddarna fungerar och att rätt information om solariet finns väl synlig.Det är mycket viktigt att man använder rätt rör i solariet. Solariet ska ha en skylt som anger vilken sorts rör som ska användas.

Handläggning av anmälan

Vid anmälan granskas inlämnat underlag med avseende på bland annat överensstämmelse med ev. plan, förutsättningar för god hygien, om grundvillkoren enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter kan anses vara uppfyllda. Eventuellt begärs kompletterande uppgifter om anmälan är ofullständig. När fullständiga handlingar har inkommit fattas ett beslut av granskande tjänsteman inom några veckor.

Beslutet kan innebära:

 • ett besked om att anmälan inte föranleder någon åtgärd
 • föreläggande om åtgärd
 • förbud för verksamheten

När lokalerna är färdigställda kan miljöskyddskontoret komma att göra en besiktning.

Egenkontroll

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ska också se till att det är god hygien och bra ventilation i lokalen. Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.

Följande gäller:

 • Solarium ska vara av UV-typ 3.
 • Varje solarium ska vara märkt med vilka rör som är original: fabrikat och referensbeteckning.
 • Rör ska vara original eller finnas med på listan över godkända ersättningsrör. Denna lista finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. 
 • Solariet ska vara avskärmat eller placerat på ett sådant sätt att människor inte kan bestrålas oavsiktligt.
 • Kunden ska själv kunna ställa in soltid. Solariet ska dessutom ha ett extra tidur som slår av nätspänningen efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter Om det inte framgår ifall solariet har ett extra tidur bör du rådfråga med tillverkaren.
 • Varje solarium ska ha texten ”Varning – Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisning. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 • Vid varje solarium ska affischen ”Viktigt för dig som använder solarium” finnas i minst A3-format. Affischen finns som PDF på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida eller kan beställas via post.
 • Exponeringsschema från tillverkaren ska finnas väl synligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för kunder. Det är tillåtet att ta betalt för dessa.
 • Det är viktigt att solariet rengörs noga. Finns det rutiner och utrustning för detta?
 • Förbrukade solarierör räknas som farligt avfall. För transport av farligt avfall gäller särskilda regler. Kontakta miljöskyddskontoret om ni själva vill transportera farligt avfall. Om ni hyr solarier av ett företag ta reda på om de tar hand om gamla rör och om de har tillstånd för detta.

Avgifter

För miljöskyddsnämndens hantering av anmälan av solarier utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöskyddskontoret är tillsynsmyndighet för solarier. Vid tillsyn utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillhörande information