Skolskjuts Grundskolan

Här kan du ansöka om skolskjuts för grundskolan

Om

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Val av annan skola

Om annan skola väljs än den av kommunes placeringsskola kan de få konsekvenser för skolskjutsen. Kontakta Barn- och ungdomskontoret om du har frågor kring detta.

Byte av bostadsadress

Om elev väljer att gå kvar i nuvarande skola vid flytt till ny bostadsadress är det viktigt att du som vårdnadshavare först kontrollerar vad som gäller om skolskjuts önskas. Det finns särskilda skolskjutsregler i skollagen och skolskjutsregler som är antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Dessa reglerar om ditt barn omfattas av skolskjuts eller inte.

Skolkort

Skolskjuts ska i första hand anordnas genom att skolkort erhålls för resa med kollektivtrafiken. I de fall kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen genom särskilt upphandlade skolskjutsar, skolbuss eller skoltaxi.

För mer information om avstånd som ger rätt till skolskjuts, växelvis boende, val av annan skola, väntetider, ansvar m.m. läs vidare i skolskjutsregler nedan.

Skriftlig ansökan om skolskjuts

Skriftlig ansökan görs vid andra skäl än avstånd. Detta kan göras via e-tjänst eller via pappersblankett. Gäller ansökan avstånd kan du kontakta Barn- och ungdomskontoret direkt.

Vid bedömning av trafikförhållanden sker bedömning av trafikingenjör och polis. Vid elevs funktionsnedsättning (varaktigt) sker ansökan tillsammans med skolan. Ansökan ska också styrkas med läkarintyg. Vid begäran skall nytt läkarintyg lämnas. I vissa fall kan beslutet gälla under en begränsad tid.

Kriterierna enligt skollagen prövas till placeringsskola (10:32 1). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan skolskjuts även anordnas till vald skola (10:32 2).

Kontakt i skolskjutsfrågor

Barn- och ungdomskontoret, Monica Persson, telefon 0322-61 66 64, barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se.

Här kan du anmäla eller ansöka om skolskjuts.

Detta kan du göra både via e-tjänst eller pappersblankett nedan. Ansöker du för 6-åring till hösten skickas beslut hem under april/maj.

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett