Samtycke för digital bild-/film-/ljud- dokumentation och publicering

Information angående bild-/film- och ljudupptagningar som sker internt på förskolor/skolor

Inom skolans och förskolornas verksamhet förekommer det att den pedagogiska verksamheten, då personalen i samråd med chef (rektor/förskolechef) bedömer det motiverat, dokumenteras med hjälp av bilder och/eller videoupptagning. I det fall det förekommer personal/barn med t ex skyddad identitet måste en avvägning göras mellan skyddsbehovet och arrangemanget ifråga. Avvägningen kan vara svår att göra, men säkerheten för det enskilda barnet måste väga tyngst.

Följande beaktas vid intern dokumentation

Finns personal och/eller elever/barn med skyddad identitet skall kommunen inte medverka till att deras identitet röjs. Tillika har man att beakta personuppgiftslagen (1998:204) som har till syfte att skydda individers integritet vid behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen och barn- och ungdomsförvaltningen har upprättade riktlinjer för vad som får förekomma på de sociala medier (exempelvis Facebook) som förvaltningen handhar. Bilder på barn i verksamheten får aldrig förekomma på mediet, oavsett detta samtycke. Denna information finns även på Alingsås kommuns hemsida.

Det Du som besökare i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet ska tänka på Gällande privat användning av bilder på barn som finns i verksamheten, har barn- och ungdomsnämnden inget personuppgiftsansvar. Förvaltningen rekommenderar dock vårdnadshavare och elever att alltid ta kontakt med den person man ämnar publicera bilder på för att säkerställa att ett samtycke finns. Du som vårdnadshavare/besökare ska inte ta kort på ex. avslutningar eller andra sammanhang utan medgivande.