Ledighetsansökan för grundskoleelev

Ansökan om ledighet inlämnas till ansvarig lärare 2 veckor före önskad ledighet. Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten ska inlämnas till ansvarig rektor

En elev kan medges ledighet under vissa förutsättningar med utgångspunkt i elevens samlade situation. Faktorer som ska vägas in vid en prövning av en ledighetsansökan är frånvarons längd, studiesituationen, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Familjehögtider, religiösa högtider och vissa resor kan vara godtagbara skäl till att bevilja en ledighet under förutsättning att eleven kan kompensera frånvaron.

Det är rektor som beviljar eller avslår ledighetsansökningar. Ledigheter upp till tio dagar kan, på delegation av rektor, en lärare eller annan anställd som rektor utser besluta om.

Annat sätt att fullgöra skolplikten

Vid en längre utlandsvistelse eller längre frånvaro från skolan av annan anledning kan skolplikten fullgöras på annat sätt, t.ex. via distansutbildning, skolgång i svensk skola eller motsvarande. Beslut om detta fattar förvaltningschefen när rektor tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna är att eleven är folkbokförd i Alingsås kommun under hela studietiden, att den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i Sverige enligt svensk läroplan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses samt att synnerliga skäl finns.

Alla ledigheter undertecknas av båda vårdnadshavarna, om två vårdnadshavare finns.

Blankett