Eget omhändertagande av slam

Blankett för anmälan om eget omhändertagande av slam.

För att själv ta hand om slammet från din slamavskiljare (gäller den som har eget avlopp) ska en ansökan göras till miljöskyddsnämnden. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt.

För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt.

Tillhörande information
Blankett