Kunskapsbedömning och IUP - grundskola (Unikum)

Kommunala grundskolors system för IUP, pedagogiska planeringar, formativa bedömningar och kommunikation mellan skola och vårdnadshavare/elev

I Alingsås kommuns skolor genomförs regelbundet utvecklingssamtal mellan skola och vårdnadshavare. Vid dessa samtal kommuniceras den kunskapsbedömning som skolan gjort sedan senaste mötet. Vårdnadshavare har också möjlighet att ta del av bedömningen och underlaget till denna via vårt digitala stöd, Unikum.

Skolan kan välja att arbeta med pedagogisk planeringar och bedömningsmatriser som underlag för de bedömningar som sker. Dessa kan också finnas att tillgå via Unikum.

Vid utvecklingssamtalen upprättas en individuell utvecklingsplan till varje barn med eventuella överernskommelser hur skolan kan stödja barnet i dess fortsatta utveckling. I vissa fal kan extra anpassningar behöva upprättas som stöd för att barn ska nå de mål skolan har att uppnå utifrån läroplanen (Lgr 11).

Ur skollagen: "I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen."

E-tjänst
Tillhörande information