Känner du oro för ditt barns utveckling i skolan?

Då ska du i första hand kontakta barnets mentor, alternativt elevhälsan. Det är skolans uppgift att se till att alla elever når kunskapsmålen. En del elever har lätt att nå målen, medan andra kan behöva stöd på vägen. Om en elev har behov av särskilt stöd, kan det erbjudas som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Eleven går då kvar i sin klass. 

Om skolans personal upptäcker att en elev har behov av särskilt stöd för att nå kunskapsmålen, anmäls detta till rektorn på skolan. Det är rektors ansvar att se till att elevens stödbehov reds ut, och att rätt stödåtgärder sätts in om det finns behov av det.

Rektorn beslutar om ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Rektorn beslutar också om eventuella ytterligare insatser, som t.ex. anpassad studiegång, placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Kontaktuppgifter finner du på respektive förskola och skolas hemsida.