Planbesked

Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du ansöka om ett planbesked.

Ta gärna kontakt med oss på samhällsbyggnadskontoret innan. Din begäran om planbesked måste vara skriftlig eller ske via vår e-tjänst längst ned på denna sida.

Vad innebär ett planbesked?

Planbeskedet ger svar på om din förfrågan kommer leda till ett planarbete eller inte. Samhällsbyggnadskontoret kommer ta ställning till din planansökan inom fyra månader, från det att vi fått in en komplett ansökan. Det som prövas är om marken är lämpad för t.ex. nya bostäder eller ny industri utifrån kommunens strategiska planeringsdokument. Samhällsbyggnadskontoret förbereder därefter ärendet med ett förslag till beslut innan det sedan beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Anser samhällsbyggnadsnämnden att marken är lämplig för planläggning eller planändring får du ett positivt planbesked. Vid ett positivt planbesked prövas det föreslagna ändamålet vidare i ett detaljplanearbete. Positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett ansökt ändamål kommer att vinna laga kraft. Den sökande och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Anser samhällsbyggnadsnämnden att marken inte är lämplig för planläggning/ planändring kommer vi att ange skälen för detta i ett negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen går ett beslut om positivt eller negativt planbesked inte att överklaga.

När kan planarbetet bli klart?

I samband med att ett positivt planbesked ges till den sökande ska man även ge en bedömning när detaljplanearbetet beräknas bli klart. Detta görs i kommunens planbeställning som innehåller samtliga planprojekt. Planbeställningen uppdateras två gånger per år. Den angivna tiden i planbeställningen är en bedömning när detaljplanen kan komma att antas. Olika faktorer kan påverka tidplanen varför det inte går att överklaga om planen skulle bli försenad.

Avgift för ansökan om planbesked 

En avgift tas ut i samband med en planansökan. Avgiften är baserad på samhällsbyggnadsnämndens taxa enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas både för ett positivt och negativt planbesked. Taxan tillämpas även när planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören.

Avgift för upprättande av detaljplan 

Vid positivt planbesked kommer kommunen teckna ett planavtal med exploatören innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens Plan- och bygglovstaxa.

E-tjänsten om att ansökan om planbesked finns i mitt bygge.

Tillhörande information