Planbesked

Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du begära ett planbesked.

Ta gärna kontakt med oss på samhällsbyggnadskontoret innan. Din begäran om planbesked måste vara skriftlig eller ske via vår e-tjänst längst ned på denna sida.

Vad innebär ett planbesked?

Planbeskedet ger svar på om din begäran kommer att leda till ett planarbete eller inte. Samhällsbyggnadsnämnden kommer ta ställning till din begäran inom fyra månader, från det att vi fått in kompletta handlingar. Det som prövas är om marken är lämpad för t.ex. nya bostäder eller nya verksamheter, huvudsakligen utifrån kommunens strategiska planeringsdokument. Samhällsbyggnadskontoret förbereder därefter ärendet med att göra ett förslag innan ärendet sedan beslutas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

Anser samhällsbyggnadsnämnden att marken är lämplig för planläggning eller planändring får du ett positivt planbesked. Vid ett positivt planbesked prövas det föreslagna ändamålet vidare i ett detaljplanearbete. Positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer, där bl.a. länsstyrelsen och berörda grannar får yttra sig. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett ansökt ändamål kommer att vinna laga kraft. Den sökande och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Anser samhällsbyggnadsnämnden att marken inte är lämplig för planläggning/ planändring kommer vi att ange skälen för detta i ett negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen går ett beslut om positivt eller negativt planbesked inte att överklaga.

När kan planarbetet bli klart?

I samband med att ett positivt planbesked ges till den sökande ska man även ge en bedömning av när detaljplanearbetet beräknas bli klart. Detta kan senare komma att revideras i kommunens planbeställning som innehåller samtliga planprojekt. Planbeställningen uppdateras med jämna mellanrum. Den angivna tiden i planbeställningen är en bedömning av när detaljplanen kan komma att antas. Olika faktorer kan påverka tidplanen varför det inte finns någon garanti för att tiden kan hållas.

Avgift för begäran om planbesked 

En avgift tas ut i samband med begäran om planbesked. Avgiften är baserad på samhällsbyggnadsnämndens "Taxa enligt Plan- och bygglagen". Avgiften tas ut både för ett positivt och för ett negativt planbesked. 

Avgift för upprättande av detaljplan 

Vid positivt planbesked kommer kommunen att teckna ett planavtal med exploatören innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens "Taxa enligt Plan- och bygglagen".

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketten i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

Tillhörande information
Blankett