Målbild

Ny översiktsplan för Alingsås kommun - bearbetning av yttranden

Nu är utställningstiden slut och vi arbetar med inkomna yttranden. Därför har vi tillfälligt stängt ned den digitala översiktsplanen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen visar på ett övergripande sätt var i kommunen vi ska bygga, hur kommunikationerna ska utvecklas och hur vi ska skydda och utveckla värdefulla mark- och vattenområden. Planen används som vägledning bland annat för beslut om detaljplaner och bygglov. Nu gällande översiktsplan är antagen år 1998.

Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process, där alla kommuninvånare, organisationer och företag i kommunen ska ges tillfälle att ta del av och komma med synpunkter.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd 21 oktober 2013 – 6 januari 2014. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenterats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en bilaga till utställningshandlingen.

Utställning

Planförslaget har bearbetats och ställdes ut under tiden 7 februari 2017 – 5 april 2017. Syftet var att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Digitalt format

Översiktsplanen har omarbetats till ett digitalt format, där text kopplas till karta och relevanta kartlager, kan även läsas på surfplatta och i mobilen. OBS! Den digitala översiktsplanen är tillfälligt nedstängd på grund av att vi arbetar med inkomna yttranden.

Utställningshandlingar

Samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, förslag till översiktsplan (text), samt kartlagren regler, rekommendationer och mark- och vattenanvändning finns tillgängligt nedan i utskrivningsbart pdf-format.

 

Kontakt

Helen Ashman, planarkitekt, 0322-61 62 64, helen [dot] ashman [at] alingsas [dot] se
Malin Haraldsson, planarkitekt, 0322-61 62 81, malin [dot] haraldsson [at] alingsas [dot] se