Målbild

Ny översiktsplan för Alingsås kommun - bearbetning av yttranden

Kungörelse

Utställning av Översiktsplan för Alingsås
23 maj - 19 augusti 2018

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Förslaget till översiktsplan för Alingsås kommun var ute på samråd 21 oktober 2013 - 6 januari 2014 och därefter utställning 7 februari - 5 april 2017. Syftet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenterats i ett utställningsutlåtande. Efter utställningsskedet har översiktsplanen omarbetats ytterligare.

Nu ställs förslag till översiktsplanen ut på nytt mellan 23 maj 2018 - 19 augusti 2018.

Syftet är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 19 augusti 2018. Det finns inga krav på undertecknande, du kan vara anonym om du vill. Du kan välja följande sätt att lämna dina synpunkter: 

- Via den digitala översiktsplanen
- Brev: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås
- E-post: samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
- Fax: 0322-63 88 68

Utställningsförslaget till Översiktplan för Alingsås finns förutom på denna sida även på:
- Samhällsbyggnadskontoret, receptionen, Sveagatan 12
- Rådhusets reception, Stora torget
- Alingsås bibliotek, Alingsås kulturhus, Södra Ringgatan 3
- Biblioteksfilialerna Sollebrunn och Ingared
- Servicekontoret Sollebrunn

Digitalt format

Översiktsplanen har ett digitalt format, där text kopplas till karta och relevanta kartlager.

Klicka här för att komma till den digitala översiktsplanen.

Utställningshandlingar

Förslag till översiktsplan, utställningsutlåtande, miljökonsekvensbeskrivning, samt kartorna, regler, rekommendationer och mark- och vattenanvändning finns tillgängliga i utskrivningsbart pdf-format nedan.

Öppet hus

Välkommen till öppet hus om förslaget till översiktsplanen:
Ingared - 30 maj, kl 16-19, Ingareds skola, matsalen
Sollebrunn - 31 maj, kl 16-19, servicekontoret
Alingsås - 7 juni, kl 16-19, Sveagatan 12, Skräddaren

Kontakt

Helen Ashman, planarkitekt, 0322-616264, helen [dot] ashman [at] alingsas [dot] se
Malin Haraldsson, planarkitekt, 0322-616281, malin [dot] haraldsson [at] alingsas [dot] se

Samrådsredogörelsen från samrådsskedet 2013 finns även tillgänglig nedan.