Notarius publicus, offentlig sekreterare

Notarius publicus är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med följande frågor:
bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar, närvara som vittne då förvaringsrum öppnas eller stängs. eller då förseglingar sätts på eller bryts, kontrollera lotteridragningar, bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus är en enskild person som Länsstyrelsen utser.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat. Länsstyrelsen anger inom vilket område notarius publicus är skyldig att utföra ett uppdrag. Hon eller han är dock behörig att utföra uppdrag även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska man ha avlagt juristkandidatexamen eller juristexamen. Man får inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare.

Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius publicus i länet.