Två personer sorterar kläder.

Arbetsmarknadsenheten, AME

Arbetsmarknadenheten är Alingsås kommuns verksamhet för riktade arbetsmarknadsinsatser.

Samarbete för att växa

Enheten arbetar för att motverka bidragsberoende och främja etablering i arbets- och samhällsliv, genom aktiva insatser med ett arbetsmarknadsfokus. Mycket av arbetsmarknadenhetens arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar i kommunen samt externa aktörer, så som exempelvis arbetsförmedlingen.

Insatserna på arbetsmarknadsenheten ska leda till att rusta personer för att så snart som möjligt, utifrån individuella behov, komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Verksamheten vänder sig främst till personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Flera olika typer av jobb

Arbetsmarknadsenheten erbjuder egna verksamheter för arbetsträning eller praktik inom flera områden, insatserna ska främja deltagarens förmågor och ansvarstagande. Arbetsträningen kan ske inom våra projekt där handledare från Arbetsmarknadsenheten finns på plats.

Projekten bedrivs på Café kvarnen, inom vård- och äldreomsorgen samt på Vindens secondhand. Utöver dessa praktikförberedande insatser så erbjuder verksamheten flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter, för att kunna hitta lämpligt arbete. Arbetsmarknadsenhetens arbetsplastgrupp är länken mot näringsliv och andra arbetsgivarkontakter. Arbetsplatsgruppen arbetar med att matcha rätt person till rätt arbetsgivare och på så sätt tillgodose både deltagarens och arbetsgivarnas behov. 

Lyhört och flexibelt 

Arbetsmarknadsenheten har lång och bred erfarenhet med ett ständigt nytänkande, flexibelt arbetssätt och lyhördhet för deltagare behov och resurser.