hand i hand

Hälso- och sjukvård, hemsjukvård i Alingsås kommun

Hemsjukvård, är till för dig som har behov av hälso- och sjukvård i hemmet och som av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentral. Hemsjukvården består av sjuksköterskor, distriktssköterskor och omvårdnadspersonal dygnets alla timmar. Inom Hemsjukvården finns även fysioterapeuter och arbetsterapeuter för dig som har behov av hjälpmedel, rehabilitering/habilitering.

Läkare på din vårdcentral bedömer om du har behov av hemsjukvård. Distriktssköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården samarbetar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler, sjukhus och specialistavdelningar. Genom hemsjukvården kan du få hjälp med sjukvårdande insatser, som exempelvis medicinering, omläggning, provtagning och behandling.

Kvalitet

För att kvalitetssäkra vården använder vi nationella kvalitetsregister samt evidensbaserade metoder och förhållningssätt. Hälso- och sjukvården strävar efter upplevelse av välbefinnande genom att respektera den enskilde personens rätt till självbestämmande och delaktighet. Genom att fokusera på det friska och utgå från individens upplevelse av hälsa och sjukdom skapas förutsättningar för god livskvalité.

BPSD - kvalitetsregister

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen använder BPSD-registret som en metod i arbetet med personer som har en demenssjukdom.

www.bpsd.se

Senior Alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen använder Senior Alert som en metod för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen.

www.senioralert.se

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.

www.palliativ.se

Telefonkontakt med sjuksköterska

Klockan 8-9 varje helgfri vardag har sjuksköterskorna telefontid. Det går också bra att lämna meddelande på telefonsvarare.

Bjärkegården & Bjärke distikt - telefon 0322-61 62 02
Brunnsgården & Centrum distrikt - telefon 0322-61 67 67
Hagagården - telefon 0322-61 66 99, Haga distrikt - telefon 0322-61 61 01
Hemsjögården & Hemsjö distrikt - telefon 0322-61 63 66 (telefontid: 10-11)
Kvarnbackens korttidsboende - telefon 0322-61 62 26
Tuvegården & Tuve distrikt - telefon 0322-61 63 63

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. MAS uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

För mer information kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, eller enhetschef för sjuksköterskor via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR har det övergripande ansvaret för en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

För mer information kontakta medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, eller enhetschef för arbetsterapeuter och fysioterapeuter via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.