Vad gör en överförmyndarnämnd?

Överförmyndarnämnden kontrollerar

I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alingsås kommun har vi en överförmyndarnämnd och ett kansli. Nämndens och kansliets uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och gör därför inspektioner hos oss med jämna mellanrum.